top of page

DE REGELS

Het clubgevoel beheer je met zijn allen. Samen dragen we zorg voor een gezellige, veilige en nette club. Groet elkaar, wees sportief, ben hoffelijk en geniet!

Screenshot_20201205_113629_be_edited.jpg

RESERVEER ALTIJD

Reserveer altijd! Als je niet kunt annuleer dan de reservatie altijd zodat andere er gebruik van kunnen maken. Reserveren kan via de website of via de app van Tennis Vlaanderen.

VEGEN & SCHOONMAKEN

Veeg altijd de baan en laat hem proper achter. Denk aan de spelers die na je komen en aan de levensduur van de banen. Er is niks fijner dan op een goed onderhouden en schone baan te tennissen. Een bidon in plaats van plastic flessen misstaat niemand anno 2021.

sleepnet basis alu eenvoudig dubbel.jpg
IMG_20201206_173549_edited_edited.jpg

VERLICHTING

Alle banen hebben verlichting. Leden kunnen de verlichting zelf aan en uit zetten met het bedieningsbord bij terrein 1. Je kan enkel de verlichting activeren als je gereserveerd hebt. Om 23.00 uur schakelt de verlichting automatisch uit. De Verlichting in de Ballon vind je in het inkomsas van de ballon.

GEDRAGSREGELS

In het heetst van de strijd kunnen de gemoederen op elk niveau hoog oplopen. Een flinke ontlading van de spanning of de frustratie is het tennis dan ook niet vreemd ;). Er zijn natuurlijk grenzen. Blijf altijd sportief. Veroorzaak geen overlast voor andere bezoekers. Probeer luid en continu vloeken te voorkomen. Gooi niet met je racket en sla geen ballen ongecontroleerd uit frustratie weg. Draag zorg voor elkaars veiligheid. Hoffelijkheid staat je goed.

92Y3Z1ZTE6Nda4ecvS0huqnCLKT9Wmz8.jpg
De Regels: Courses

REGLEMENTEN

De uitgebreide reglementen voor de Openluchtvelden en Overdekte Terreinen

De Regels: Text

REGLEMENT OPENLUCHTVELDEN

Van kracht sinds 1/1/2023 (Goedgekeurd op BO van 18/12/2022)

A.   Beheer

A.1   De openlucht tennis- en padelvelden gelegen Polderbos 3 in De Pinte, worden beheerd door de vzw Tennisclub De Pinte (TCDP). De terreinen zijn het ganse jaar toegankelijk.

B.   Leden

B.1   De velden zijn voorbehouden voor de leden van de tennisclub. Dit lidmaatschap is strikt persoonlijk.

C.   Gastspelers & inwoners van de gemeente De Pinte.

C.1   In afwijking van voorgaande bepaling onder art B.1 mogen “gasten” de speelvelden gebruiken op uitnodiging van en samen met een lid, mits voldaan wordt aan art F.1 van dit reglement.

C.2   Elke inwoner van de gemeente De Pinte heeft het recht een speelveld te gebruiken mits het voorafgaand gereserveerd is en het bedrag vermeld onder art F.1 van dit reglement wordt betaald.

D.  Reservaties

D.1   Alleen leden hebben reservatierecht. Leden die tegen het tarief “jeugd” of “senior” aan een verminderde prijs inschrijven, mogen op weekdagen niet reserveren na 19 u.

D.2   Een lid reserveert een terrein voor een gekozen dag en uur via internet (app van Tennis Vlaanderen).

D.3   Een reservatie vervalt 10 min na de aanvang van het speeluur.

D.4   Een inwoner van de gemeente De Pinte die gebruik maakt van de mogelijkheid  vervat in art. C.2 hiervoor moet zich voor reservatie richten tot het secretariaat van de tennisclub = tcdp@tcdp.be.

E.   Annulering.

E.1    Van zodra iemand vaststelt geen gebruik te kunnen maken van zijn reservatie is hij verplicht deze zo snel mogelijk en ten laatste EEN uur vóór de aanvang van het gereserveerde uur te annuleren.

F.   Spelen met gast

F.1    Indien er een niet-lid deelneemt aan het spel zal het lid dit kenbaar maken door een gast toe te voegen bij zijn reservering. Een bedrag per niet-lid, dat jaarlijks door het bestuur wordt bepaald, zal hiervoor bij het lid dat gereserveerd heeft in rekening worden gebracht . Indien het reservatiesysteem niet in dienst is mag slechts gespeeld worden met een genodigde als vooraf het secretariaat of een bestuurslid verwittigd werd. De betaling dient te gebeuren binnen de 8 dagen na ontvangst van de vraag tot betaling. Als de betaling niet tijdig gebeurt zal één herinnering gestuurd worden waarvoor een administratieve kost van €10 wordt aangerekend. Indien de betaling dan nog langer dan 8 dagen uitblijft, zal het lid geschorst worden tot op het ogenblik dat de betaling is gebeurd.

F.2    Voor de leden verloopt de vraag tot betaling en de betaling zelf elektronisch. De spelers bedoeld onder C2 hierboven ontvangen een uitnodiging tot betalen.

G.  Spel

G.1      Er mag slechts gespeeld worden na voorafgaande reservering.

H.  Allerlei

H.1   Afwijkingen van voorgaande artikelen worden toegestaan ter gelegenheid van sportactiviteiten die deel uitmaken van de tennissport (tornooien, initiaties, …) Dergelijke activiteiten worden door het bestuur vooraf ingevoerd in het reservatiesysteem.

H.2   Ieder lid verbindt er zich toe onderhavig reglement te eerbiedigen en te doen eerbiedigen. Personen die handelen in tegenstrijd met onderhavige bepalingen, stellen zich bloot aan sancties te nemen door het Bestuursorgaan.

H.3   De tennisvelden mogen alleen betreden worden met niet bevuilde tennisschoenen. Enkel de personen die deelnemen aan het spel mogen zich binnen de omheining bevinden. Dieren zijn niet toegelaten. Om veiligheidsredenen moeten kinderen die niet deelnemen aan het tennisspel buiten de omheining blijven.

H.4   Wat de tennisopleiding betreft heeft TCDP een overeenkomst gesloten met vzw LEARN2PLAY (ON 078964985)

H.5   De terreinen zijn uitgerust met verlichting. Er worden geen extra kosten aangerekend wanneer gespeeld wordt met verlichting.

H.6   Ieder lid is verzekerd (burgerlijke aansprakelijkheid en persoonlijke ongevallen) vanaf de achtste dag die volgt op de dag van inschrijving. Niet-leden, zoals bedoeld onder art. C hierboven die bovendien geen lid zijn van Tennis Vlaanderen zijn NIET VERZEKERD. Door de leden moet ieder ongeval gemeld te worden op het secretariaat binnen de 48u. Formulieren voor dergelijke aangiften kunnen verkregen worden op het secretariaat en in het clubhuis.

H.7   Ieder lid van Tennisclub De Pinte (TCDP) wordt automatisch aangesloten bij Tennis Vlaanderen voor zover hij/zij er  nog niet aangesloten is via een andere club.

H.8   De twee parkeerplaatsen vóór het clubhuis zijn uitsluitend voorbehouden voor LADEN EN LOSSEN en voor de KANTINIER.

H.9   Op het einde van de speelbeurt dienen de terreinen geveegd te worden door de spelers.

I.    Lidgelden en bijkomende speelkosten

I.1     De tarieven van lidgeld worden jaarlijks aan de leden medegedeeld en openbaar gemaakt de website van de club.

I.2     Ook de bijkomende speelkosten per terrein en per uur voor het spelen met (een) gastspeler(s) of voor niet-leden inwoners van de gemeente De Pinte worden op dezelfde manier medegedeeld (zie ook art. F1). Op 1 april 2023 is het tarief 10 euro/persoon/uur.

I.3     Lidgelden zijn definitief verworven en worden niet terugbetaald.

De Regels: Text

REGLEMENT OVERDEKTE TENNISTERREINEN 

Goedgekeurd op en van kracht sinds 12/3/2017 

I. Voorwerp
Twee (genummerd 3 & 4) van de openluchttennisvelden, beheerd door Tennisclub De Pinte vzw, zijn gedurende 26 weken overdekt (in principe van 1 oktober tot 31 maart). Onderhavig reglement heeft enkel betrekking op deze twee terreinen en tijdens de vermelde periode.

II. Reservering

II.1 – Reservatierecht
Enkel leden van TKDP hebben reservatierecht. Dit recht wordt uitgeoefend
• via een “winterabonnement” (hier is geen afzonderlijke reservatie noch aanmelden nodig) (zie II.2 hierna)
• of een “afzonderlijke reservering” voor een niet door abonnee ingenomen uur (reservatie zoals voor de openluchtterreinen. (zie II.3 hierna)
• met een “wild card” reservatie noodzakelijk, zonder verplichte aanmelding (zie II.4 hierna)

II.2 – Winterabonnement
Leden kunnen voor de ganse openingsduur een vast uur per week reserveren; zij betalen hiervoor vooraf een bedrag, dat jaarlijks door het bestuur bepaald wordt in functie van het tijdstip op het weekrooster; de prijzen worden jaarlijks medegedeeld.

II.3 – Afzonderlijke reservering
De uren, die niet via een abonnee zijn ingenomen, kunnen via het bestaande reservatiesysteem, door de leden gereserveerd worden; hiervoor zal een bepaald bedrag per uur aangerekend worden, dat jaarlijks door het bestuur bepaald wordt in functie van het tijdstip op het weekrooster; de prijzen worden jaarlijks medegedeeld. Van zodra er gereserveerd is zal het betrokken lid steeds de hierboven vermelde bedragen betalen (via maandelijkse facturatie) tenzij er tijdig geannuleerd werd (zie hieronder). De aangerekende bedragen moeten binnen de 8 dagen betaald worden. Indien dit niet het geval is zal één herinnering gestuurd worden waarvoor een administratieve kost van €10 zal worden aangerekend. Indien de betaling dan nog niet is gebeurd binnen de 8 dagen zal het lid geschorst worden tot betaling.

II.4 – Wild card
Leden die niet ouder zijn dan 25 jaar bij aanvang van het in artikel I hierboven vermelde winterseizoen, kunnen voor de ganse periode een vrij uur reserveren; zij moeten beschikken over een “wild card” en betalen hiervoor vooraf een bedrag, dat jaarlijks door het bestuur bepaald wordt. De bezitters van een “wild card” kunnen alleen spelen tegen een andere bezitter van een wild card. De wild card kan ook niet gebruikt worden voor het geven en krijgen van lessen.

III. Annulering
III.1 – Bezitters van een winterabonnement kunnen niet annuleren.

III.2 – Een lid dat een afzonderlijke reservering doet, kan, indien het vaststelt geen gebruik te kunnen maken van het gereserveerde uur, annuleren. Dit gebeurt liefst zo spoedig mogelijk, maar ten laatste 2 uur vóór het begin van het speeluur.

IV. Genodigden
Bezitters van een abonnement of leden die afzonderlijk reserveren (behalve met wild card – zie hiervoor II.4 hierboven), kunnen samen met één (of meer) genodigden spelen tegen betaling van het bedrag voorzien voor “gastspeler,” dat jaarlijks door het bestuur bepaald wordt.

V. Toegang tot de ballon
Ieder lid heeft toegang tot de ballon d.m.v. zijn persoonlijke badge.

VI. Sancties
VI.1 – Wie in de ballon speelt zonder winterabonnement, wild card of afzonderlijke reservering zal:
– bij een eerste vaststelling het vastgelegde bedrag per uur dubbel betalen;
– bij een tweede vaststelling het vastgelegde bedrag per uur in drievoud betalen;
– bij een derde vaststelling geschorst worden tot het einde van het winterseizoen.

VI.2 – Geregeld zullen controles uitgevoerd worden door het bestuur.

VII. Diversen
VII.1 – Er moet steeds één lid van TKDP deelnemen aan het spel;

VII.2 – Er mag maximum een kwartier doorgespeeld worden indien er zich geen nieuwe spelers aandienen;

VII.3 – De spelers kunnen gebruik maken van de sanitaire installaties van het OCP.

VII.4 – Alle bepalingen van het “huishoudelijk reglement betreffende de openluchtvelden”, die niet worden aangepast door bepalingen van onderhavig reglement, blijven van toepassing.

VII.5 – Genodigden die geen lid zijn van Tennis Vlaanderen zijn niet verzekerd.

De Regels: Text
bottom of page